Meet Our Team 

  • Kate Thorton headshot

    Kate Thornton

    President 484-628-2243 katherine.thornton@towerhealth.org
  • Reading Hospital Foundation Melissa Karas

    Melissa Karas

    Director of Annual Giving 484-628-8666 melissa.karas@towerhealth.org